menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

26 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Zutphen · vanaf zaterdag 4 december
Vídar en het schouwen van de etherische Christus

Symposium met sprekers, workshops en euritmievertolking

Vídar wordt in de noordse mythologie ‘de zwijgzame Ase’ genoemd. Door zijn overwinning op de Fenriswolf heeft hij de dood van zijn vader Odin gewroken en een nieuwe tijd ingeluid waarin hij een belangrijke rol zal spelen, want Vídar bewaart de geheimen van de toekomst.

In onze tijd begint hij te spreken en van zich te laten horen. Mensen beginnen de werkzaamheid van Vídar in hun ziel te ervaren zoals Rudolf Steiner heeft voorspeld, vooral ten aanzien van de rol die Vídar speelt bij het schouwen van de etherische Christus.

In dit symposium willen we ons bezig houden met de vraag hoe Vídar in de zielen van de mensen ‘spreekt’.

De sprekers zullen vanuit hun eigen ervaring spreken over de werkzaamheid van Vídar.

Het blijkt dat de ervaring van ‘het innerlijk kind’ een belangrijke stap is in de richting van het ervaren van Vídar. Daarom zullen de workshops op zaterdagmiddag in het teken staan van ‘het innerlijk kind’. Zaterdagavond is er een euritmische vertolking van enkele teksten uit de Edda die met Vídar te maken hebben.

Op zondag zullen we met behulp van een verhaal en een geleide meditatie ons openen voor het geschenk uit de toekomst dat Vídar aan een ieder van ons persoonlijk wil geven.

Het volledige programma is hierbij te downloaden.

Sinds 2017 wordt in Duitsland elk jaar een Vídarconferentie gehouden. We zijn blij dat de initiatiefnemers hiervan (o.a. Anton Kimpfler, Johannes Greiner, Steffen Hartmann, Annemarie Richards) ingestemd hebben om de conferentie dit jaar in Zutphen te houden. Daarom zullen de voertalen Nederlands en Duits zijn (zonder vertaling).

Medewerkers: Anton Kimpfler, Johannes Greiner, Steffen Hartmann, Annemarie Richards, Christa Zon en Susan van Kempen, Harrie Salman, Frits Burger, Saskia en Theo Ruys (euritmisten), en Corine Bosma (euritmiste), Henk Mennes (spreker)

Inlichtingen voor de deelname via de email van Frits Burger (zie hieronder)

Kosten: € 150,00 (inclusief drie maaltijden), voor minderbedeelden € 125,00 (idem), voor studenten € 100,00 (idem)

De initiatiefgroep:

Frits Burger

Harrie Salman

Thea Jansen

zaterdag 4 december 10:00 uur

zondag 5 december 13:00 uur

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, Zutphen

uitgebreide informatie...

Den Haag · maandag 6 december
Oprichting Willehalm Ridderorde van het Woord

Bericht van de vierde bijeenkomst met Robert Jan Kelder in het Vreedehuis en aankondiging van de vijfde op 6 december.

Tegen de achtergrond van een beursbanner van "De Mensheidsrepresentant" met onderaan de tekst van de vierde strofe van de Grondsteenmeditatie, waarmee in de eerst drie strofen Rudolf Steiner t.g.v. de Kerstbijeenkomst ter heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923 te Dornach, Zwitserland de heilige drie-eenheid, de negen hiërarchieën, de mensenziel en de elementaire natuurgeesten in Oost, West, Noord, Zuid evoceerde, eindigend in die laatste strofe met: “Dat goed worde, wat wij uit harten gronden, uit hoofden doelbewust leiden willen”, opgesteld naast een beursbanner van de middeleeuwse Graalridder Wolfram von Eschenbach met onderaan een tekst uit het einde van diens Parzival: “Ik, Wolfram von Eschenbach, wil nu niet meer vertellen van wat de meester daarginds verteld heeft hoe Herzeloydes kind Parzival de Graal verwierf…, ” en daarachter de 12 verluchtingen van Jan de Kok voor het boek "De Deugden - Krachten van het Nieuwe Christendom" van Herbert Witzenmann (http://deugden.blogspot.nl) en, ingeluid door het muzikale duo Bertine Meijer en Johannes Kelder met hun lied over "De droomrede van koning Allesanders" van Gerrit Impens, werd op 29 november in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag tijdens de vierde bijeenkomst rondom de magistrale 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann op het boek "Het christendom als mystiek feit en de mysteriën der oudheid” van Rudolf Steiner door de vertaler en uitgever Robert Jan Kelder – na meer dan 7 jaar voorbereiding door het Willehalm Instituut voor antroposofie, Koninklijke kunst en sociaalorganica te Amsterdam - de oprichting van de Willehalm Ridderorde van het Woord op 28 mei 2022 aangekondigd (zie http://Willehalm-Ridderorde.blogspot.nl en http://wereldvredesbond.blogspot.nl).

Voor die datum, Sint Willehalmsdag, werd gekozen omdat het dan namelijk – volgens de officiële geschiedschrijving – 1210 of 1208 jaar geleden is dat Willehalm of te wel de middeleeuwse Willem van Oranje, d.w.z. de hoofdfiguur van het gelijknamige epos van Wolfram von Eschenbach over de roemrijke daden van de onder hier te lande ook bekende naam, Willem van Oringen of Willem met de Hoorn, paladijn van Karel de Grote, beschermheilige van de ridders en stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk te Saint-Guilhelm-le-Désert in 812 of 814 gestorven zou zijn. Volgens het door het Willehalm Instituut in 2009 uitgegeven interdisciplinaire onderzoeksverslag “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” van Werner Greub (zie www.willehalm.nl en bijgesloten bestand) moet echter Willehalm als de zog. Meester Kyot de Provençaal, Wolframs zegsman voor zowel diens Parzival èn Willehalm in 848, het jaar dat Parzival uit eigen initiatief zich het Graalkoningschap verwierf, nog in het leven zijn geweest.

Dit en nog veel meer, dat voor “oningewijden” pardoes naar het rijk der fabels zal worden verwezen, is in deel I van de opname van deze vierde van zeven geplande bijeenkomsten in het kader van een bijdrage aan de voorbereiding van de viering van het eeuwfeest van de bovengenoemde Kerstbijeenkomst in 2023 te bekijken (https://youtu.be/W9KJhWFnkzY).

Na de pauze werd begonnen met het voorlezen en becommentariëren van hoofdstuk 3 van de 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann waarin het Nieuwe Kennischristendom met de methode van de zielenobservatie, ontleend aan de "Filosofie van de vrijheid" van Rudolf Steiner, nader onderbouwd en verdedigd wordt. Het is integraal te lezen op de aangegeven nadere informatie. De opname van het voorlezen en becommentariëren van het eerste deel van dit derde hoofdstuk, dat als motto heeft: “In de kennisgemeenschap, die door de antroposofie onder mensen mogelijk wordt, ligt de bewustmaking van wat er aan het begin van onze jaartelling gebeurde”, is als deel 2 van deze 4de bijeenkomst ook op dit kanaal te zien (https://youtu.be/aNTIrGOZUqw).

Op maandagmiddag 6 december zal vervolgens de 5de bijeenkomst weer in het Vreedehuis plaatsvinden, alwaar o.m. verdere informatie verstrekt zal worden over de op te richten Willehalm Ridderorde van het Woord ter bevordering en bescherming van Het Nieuwe Christendom en zal het derde hoofdstuk van de inleiding van Herbert Witzenmann op "Het christendom als mystiek feit… " voorgelezen en becommentarieerd worden. Toegang is gratis, een onkostenbijdrage is optioneel.

maandag 6 december 14:30-17:00 uur

Het Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 2355 9564

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België · vrijdag 10 december
Transhumanisme -ICT en de toekomst van de mens

Voordracht door Edwin Hübner

De digitalisering heeft ons alledaagse leven duidelijk veranderd. Welke geestelijke ontwikkelingen gingen hier historisch gezien aan vooraf? De digitalisering maakt zogenaamde ‘artificiële intelligentie’ mogelijk. Deze zal in de komende decennia grote uitdagingen meebrengen voor het menselijk leven.

Een antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap kan wezenlijke gezichtspunten inbrengen om hieraan het hoofd te bieden. Dat is een dringende opgave voor de antroposofische beweging!

Voordracht in het Duits met consecutieve vertaling

Info en aanmelden via e-mail.

vrijdag 10 december 20:00-22:00 uur

Hiberniaschoool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

03 288 19 85

uitgebreide informatie...

Zutphen · zaterdag 11 december
Apocalypse dag

Workshop door Kees Zoeteman en Astrid van Zon

Thema: Geboorte en bedreiging van de nieuwe mens

De Apocalypse zoals opgetekend door Johannes heeft als centraal visioen de zwangere vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten… (Openbaring 12.1-6). In de adventstijd geeft dit een belangrijk aanknopingspunt om het belang van de geboorte van het kind Jezus, en de latere indaling van Christus, voor onze tijd te leren begrijpen.

In de ochtend gaan we in op de herkomst en rol van het menselijke Ik. In de middag verkennen we de moderne aanvallen op ons Ik door wat de Apocalypse aanduidt als het beest dat oprijst uit de zee en het beest dat opkomt uit de aarde. Waarom is er het kwaad en hoe stellen we ons daartegen te weer?

Wie dat wil kan zich voorbereiden met behulp van onderstaande website.

Kosten: € 30,00, graag overmaken naar NL88 RABO 0121125572 (tnv Zoeteman Consulting) onder vermelding van Apocalypse dag in Enkidoe.

Aanmelden via e-mail.

zaterdag 11 december 10:00-16:00 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 5209 8449

Den Haag · zondag 12 december
Rondom Engelen

Expositie van tekeningen van Juke Hudig en lezing aan de hand van beelden van haar werk.

(boek- en kaart verkoop in de pauze)

”Een open verbinding zijn tussen de Schepper en een blaadje papier. Tekenen is geloven. Geloven is vertrouwen op dat wat nog onzichtbaar is.

Tekenen is het zichtbaar maken van de niet tastbare werkelijkheid, van het onzichtbare. En die vindt haar oorsprong in de goddelijk geestelijke wereld.”

Juke Hudig heeft veel engelen getekend in haar leven: Godsgezanten, aartsengelen, beschermengelen, hemelboden, strijders. Maar ook gevallen engelen.

“Engelen zijn het gelaat van God. Zij zijn een openbaring van het onzichtbare licht. Zij zijn als een zuivere spiegel, die het schone, het goede en het ware, reflecteert.

Engelen geven altijd boodschappen door vanuit een andere dimensie, een andere frequentie dan waarin wij meestal leven. Zij geven scheppingskracht; zij inspireren ons.

Engelen zijn trillingsstructuren en een personificatie van het kosmisch bewustzijn. Zij staan ons bij op onze bewustwordingsweg.”

In de loop van Juke’s leven zijn haar veel heilige teksten aangereikt. Daarin verschijnen veel engelen, zoals in Dante’s ‘Divina Commedia’ en in het gedicht ‘De profeet’ van Alexandr Poesjkin.

Toegang € 15,00

Tickets te verkrijgen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/rondomengelen

Cafe de Serre is geopend voor koffie, thee, sap en lekkers

In het weekend is het vrij parkeren

zondag 12 december 14:30-17:00 uur

Het Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 4606 4661

Zutphen · zondag 12 december
Moderne poëzie: Maud Vanhauwaert

Door Joerg Frikke en Jaap van Waning

Het stad in mij

Dit is een boek zonder cover, losbandig én kwetsbaar, met de wederwaardigheden, onomstootbare conclusies, dwalingen, ontboezemingen, opstandigheidjes en fratsen van Maud Vanhauwaert, die ooit stadsdichter van Antwerpen was en wel vaker de kantjes van de poëzie afloopt.

Aldus de wikkel om 'Het stad in mij', de neerslag van Maud’s stadsdichterschap in 2018 en 2019.

Jörg Fricke en ik, die dit boek al enige tijd in huis hebben, zeiden tegen elkaar: “dit boek willen wij in Enkidoe aan jullie voorstellen want wij kennen geen ander dat zo veel vrolijkheid en tegelijk zo veel betrokkenheid uitstraalt.”

Van de eerste tot de laatste bladzijde is Maud volop aanwezig maar er is geen sprake van een ego-document. In tegendeel. Bijna alles waarover dit boek bericht en wat het door de vele illustraties laat zien, heeft zij met anderen, in kleinere of grotere groepen ontwikkeld. Het bouwen van de Toren van Babel bij voorbeeld, om het grote aantal talen dat in Antwerpen gesproken wordt te vieren.

Al met al moeten er honderden mensen bij dit stadsdichterschap betrokken zijn geweest.

Poëzie kan een eenzaam avontuur zijn maar hier gaat het om een sociaal avontuur of liever: vele avonturen. Waarin soms ook de ernst niet ontbreekt.

Waar je het boek ook opslaat, het ademt vrijheid en spel. De vrijheid van mensen die spelen en die ervan genieten samen dingen te doen.

Dat dit zo over komt is mede te danken aan de afwisselende en speelse vormgeving.

Wat Jörg en ik naar aanleiding van dit boek met jullie gaan doen zondag 28 november? Ik weet het niet maar als het goed is zullen we plezier met elkaar hebben!

Jaap van Waning

Kosten: € 10,00

Inloop vanaf 14.30 uur

zondag 12 december 15:00-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zoom · donderdag 16 december
De vele gezichten van Maria Magdalena

Zoombijeenkomst met Mirjam Gouweloos

Wie was zij?

Was zij een zondares, een heilige, een maagd of moeder?

Door de eeuwen heen blijft Maria Magdalena tot de verbeelding spreken. Wie was zij en hoe werd zij in de loop van de eeuwen afgebeeld?

Klopt het beeld wat de kerk eeuwen lang van haar schetste?

Het Catharijneconvent in Utrecht heeft tot 9 januari 2022 een boeiende tentoonstelling hierover georganiseerd, die een uitgebreid beeld geeft van Maria Magdalena en van de periodes, samenlevingen en perspectieven van waaruit zij werd bekeken. We maken aan de hand van deze expositie een reis door de kunstgeschiedenis, waarin ook spraakmakende werken van buiten de tentoonstelling aan bod komen.

Samen proberen we haar mysterie te ontrafelen!

donderdag 16 december 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Zoom

06 5143 5272

Zutphen · zondag 19 december
Vertelling van de kooplieden

Luisteren naar Novalis' vertelling

In aanloop naar Kerst met elkaar een uur lang stil worden en luisteren naar Novalis' poëtische schets van toekomstige menselijke kwaliteiten, beschreven in de vertelling van de kooplieden, in zijn roman Heinrich von Ofterdingen.

Het kan op deze vierde adventszondagmiddag, Heleen de Weger zal deze bijzondere vertelling in Nederlandse vertaling voorlezen.

'Vrede der ziel en innerlijk zalig aanschouwen van een zelfgeschapen, gelukkige wereld was het eigendom van deze wonderbare tijd geworden, en tweedracht verscheen slechts in de oude sagen van de dichters, als een toenmalige vijand van de mensen.'

Aanmelden is noodzakelijk en kan via onderstaand email adres.

Bijdrage in de onkosten € 5,00

zondag 19 december 15:00-16:30 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Online · maandag 20 december
Spreekuur (online) gemeenschapsvorming

Van de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief.

Loop je rond met een samenwerkingsvraagstuk? Wil je aan gemeenschapsvorming werken maar weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen over besluitvormingsprocessen? Met welke vraag dan ook die te maken heeft met gemeenschapsvorming en initiatief nemen, ben je welkom bij het spreekuur van de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief.

De Grondsteen houdt elke maand een online spreekuur, van 20.00 uur - 21.00 uur. Als je je aanmeldt, ontvang je een uitnodiging met een link naar de meeting. Data van deze spreekuren zijn:

Maandagen: 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Op verzoek organiseren we ook, tegen reiskostenvergoeding, spreekuren bij jou in je woonproject, school of organisatie.

maandag 20 december 20:00 uur

Online

06 4442 6950

Vlieland · vanaf dinsdag 28 december
Ontmoeting met De Kleine Prins op Vlieland

Een bijzondere tweedaagse midwinterbelevenis, waarbij locatietheater, samen eten en drinken en de mooie natuur van Vlieland samenkomen.

We nodigen u van hárte uit om - tussen Kerst en Oud & Nieuw - samen met ons - de Kleine Prins te ontmoeten.

Op Vlieland staat de prachtige Nicolaaskerk uit 1647.

Na onze reis daar aangekomen ontmoeten we er een personage, op de grens van 2 werelden. De koffiejuffrouw in haar dagelijkse overpeinzingen en monoloog. Maar bij het vallen van deze avond breekt haar ziel een beetje, en staat op een kier…

Bij zonsopgang volgen we de vrouw, nu op haar innerlijke reis, naar de Sahara van het Noorden, zolals de uitgestrekte zandvlakte in het westen van Vlieland wordt genoemd. Ontwapenende gebeurtenissen ontvouwen zich en voeren tot het hart van het verhaal en vormen de bedding waar avond, sterrennacht en ochtend tot één voorstelling samensmelten…

Informatie over Kaarten, overnachting, vervoer naar Vlieland zie de website.

dinsdag 28 december 16:00 uur

woensdag 29 december 12:00 uur

Kerkje in de avond, strand in de ochtend
Dorpstraat 1/ 21, Vlieland

06 2459 5948

Vlieland · vanaf woensdag 29 december
Ontmoeting met De Kleine Prins op Vlieland

Een bijzondere tweedaagse midwinterbelevenis, waarbij locatietheater, samen eten en drinken en de mooie natuur van Vlieland samenkomen.

We nodigen u van hárte uit om - tussen Kerst en Oud & Nieuw - samen met ons - de Kleine Prins te ontmoeten.

Op Vlieland staat de prachtige Nicolaaskerk uit 1647.

Na onze reis daar aangekomen ontmoeten we er een personage, op de grens van 2 werelden. De koffiejuffrouw in haar dagelijkse overpeinzingen en monoloog. Maar bij het vallen van deze avond breekt haar ziel een beetje, en staat op een kier…

Bij zonsopgang volgen we de vrouw, nu op haar innerlijke reis, naar de Sahara van het Noorden, zolals de uitgestrekte zandvlakte in het westen van Vlieland wordt genoemd. Ontwapenende gebeurtenissen ontvouwen zich en voeren tot het hart van het verhaal en vormen de bedding waar avond, sterrennacht en ochtend tot één voorstelling samensmelten…

Informatie over Kaarten, overnachting, vervoer naar Vlieland zie de website.

woensdag 29 december 16:00 uur

donderdag 30 december 12:00 uur

Kerkje in de avond, strand in de ochtend
Dorpstraat 1/12, Vlieland

06 2459 5948

Vlieland · vanaf donderdag 30 december
Ontmoeting met De Kleine Prins op Vlieland

Een bijzondere tweedaagse midwinterbelevenis, waarbij locatietheater, samen eten en drinken en de mooie natuur van Vlieland samenkomen.

We nodigen u van hárte uit om - tussen Kerst en Oud & Nieuw - samen met ons - de Kleine Prins te ontmoeten.

Op Vlieland staat de prachtige Nicolaaskerk uit 1647.

Na onze reis daar aangekomen ontmoeten we er een personage, op de grens van 2 werelden. De koffiejuffrouw in haar dagelijkse overpeinzingen en monoloog. Maar bij het vallen van deze avond breekt haar ziel een beetje, en staat op een kier…

Bij zonsopgang volgen we de vrouw, nu op haar innerlijke reis, naar de Sahara van het Noorden, zolals de uitgestrekte zandvlakte in het westen van Vlieland wordt genoemd. Ontwapenende gebeurtenissen ontvouwen zich en voeren tot het hart van het verhaal en vormen de bedding waar avond, sterrennacht en ochtend tot één voorstelling samensmelten…

Informatie over Kaarten, overnachting, vervoer naar Vlieland zie de website.

donderdag 30 december 16:00 uur

vrijdag 31 december 12:00 uur

Kerkje in de avond, strand in de ochtend
Dorptraat 1/21, Vlieland

06 2459 5948

Zutphen · donderdag 30 december
Het Lied van Olav Ästesön

Uitvoering door Cileke Angenent, zang van uit zangscholings weg van mevr. Werbeck en Jorien van Tuinen, Eidler-alt-viool/Bleffert instrumenten

"Wilt gij luisteren naar mijn lied
van een koen ruiterman?
Zijn naam is Olav Åsteson
Geslapen heeft hij, lang".

Gezongen op de oude Noorse melodie en vertaald in het Nederlands.

Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft de inwijdingsweg die Olav Åsteson door de sterrenwereld gaat tijdens de Twaalf Heilige Nachten.

Aanmelden via e-mail.

donderdag 30 december 19:30-20:30 uur

Tuinzaal christengemeenschap Zutphen
Badhuisweg 27, Zutphen

uitgebreide informatie...

Arnhem · zondag 2 januari
Het Lied van Olav Ästesön met Cileke Angenent

Uitvoering door Cileke Angenent, zang van uit zangscholings weg van mevr. Werbeck en Jorien van Tuinen, Eidler-alt-viool/Bleffert instrumenten

"Wilt gij luisteren naar mijn lied
van een koen ruiterman?
Zijn naam is Olav Åsteson
Geslapen heeft hij, lang".

Gezongen op de oude Noorse melodie en vertaald in het Nederlands.

Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft de inwijdingsweg die Olav Åsteson door de sterrenwereld gaat tijdens de Twaalf Heilige Nachten.

Aanmelden via e-mail.

zondag 2 januari 2022 11:30-12:30 uur

Johanneskapel
Brugstraat 5, Arnhem

uitgebreide informatie...

Amersfoort · vanaf vrijdag 14 januari
Je intensief verbinden met de vertelkunst

Opleiding van de Nationale Vertelschool.

Verhalen en Sprookjes vertellen

Wanneer we een verhaal vertellen, spreken we veel meer aan dan alleen onze ratio. Een verhaal bestaat uit beelden en werkt daardoor dieper op ons in. Onze innerlijke belevingswereld, ons hart en onze ziel worden geraakt. Daardoor blijft een verhaal ook vaak veel langer hangen dan bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie.

In deze tijd, waarin alles in een hoog tempo gaat en steeds meer digitaal wordt, nemen we steeds meer vluchtige informatie tot ons waarmee we ons weinig verbinden. Wanneer we naar een verhaal luisteren, bestaat er even geen tijd en ‘voeden’ we ons met informatie waarin we ons herkennen, waarvan we kunnen leren of waarmee we ons kunnen ‘vullen’.

Een verhaal vertellen van mens tot mens blijft altijd belangrijk.

De Intensieve Verteltraining

Als verteller verbind je je met de kern van een verhaal en zoek je daar krachtige en sprekende beelden bij. Die beelden vertel je zo levendig mogelijk, zodat de toehoorder het helemaal voor zich kan zien.

In de Intensieve Verteltraining gaan we op drie verschillende niveaus aan het werk. Je groeit hierdoor niet alleen in de vertelkunst, maar ook in je zelfvertrouwen op het ‘podium’. Je leert te zien wat de kern van het verhaal is en dat verhalen meerdere lagen kunnen hebben. Uiteindelijk heb je geleerd om vanuit jouw kracht en eigenheid een verhaal te vertellen.

Theorie en oefening

Elke les werken we met één of twee thema’s. Hierbij kan je denken aan: opbouw van een verhaal, gebruik van ruimte, dialoog met je publiek, personages, stemgebruik en lichaamshouding. We onderzoeken deze thema’s op een speelse manier door veel te doen en te ervaren. Plezier en veiligheid staan hierbij voorop. De dag begint altijd met een opwarmingsoefening en eindigt vaak met korte presentaties.

Versterken kwaliteiten

We besteden aandacht aan wat voor verteller jij bent en welke kwaliteiten van jou kunnen worden versterkt. Er is regelmatig individuele aandacht.

Contact maken

Bij het vertellen van een verhaal gaat het heel vaak over contact. Contact maken met je verhaal en de beelden in je verhaal en contact maken met je publiek. Als je met zelfvertrouwen op het podium staat, in contact met jezelf, met je verhaal en met je publiek, dan kan je ten volste het verhaal vertellen op je eigen wijze en in het hier en nu. Oftewel, dan stroomt het verhaal uit je en hoef je er niet meer over na te denken.

In de training werken we toe naar een eindpresentatie van ongeveer 10 minuten van een zelfgekozen verhaal.

De docenten

Onze docenten zijn professioneel en werken niet vanuit een vast kader, maar kijken naar wat de cursisten nodig hebben. Hoofddocenten zijn Wim Wolbrink en Ailun Elzenga. Gastdocenten en medetrainers zijn Marita Coppes (ze werkt met de weg van de Held), Maurice Willems (stemdocent) en Frans de Vette die komt helpen bij de eindcoachingen. Soms komt er een gastdocent van buiten de Nationale Vertelschool.

Voor wie is de Intensieve Verteltraining geschikt?

Voor iedereen die in het onderwijs werkt, trainingen verzorgt of weer graag met aandacht invulling geeft aan dat wat hij wilt overbrengen. De training is ook geschikt voor een ieder die zich wil verdiepen in de wereld van verhalen of plezier wil beleven in het vertellen daarvan.

Na deze training heb je voldoende bagage om zelf aan het werk te gaan als verhalenverteller of om het vertellen van een verhaal in te zetten als een mooi en krachtig middel.

Praktisch

De lessen zijn meestal op vrijdag in de Danswerkplaats te Amersfoort van 10.00 tot 16.30 uur. Een enkele keer vindt een les ook op de zaterdag plaats.

De training is opgebouwd uit twaalf ruguliere vertellessen, twee dagen stemtraining en één eindpresentatiedag met aansluitend de diploma-uitreiking. Heel af en toe moet een thuisopdracht worden gemaakt.

We houden vooraf een intakegesprek om zo veel mogelijk je persoonlijke wensen te leren kennen.

Wat gaan we doen?

We gaan spelenderwijs allerlei soorten verhalen onderzoeken. We gaan oefeningen doen gericht op ontspanning, concentratie, présence, verbeeldingskracht, contact publiek en het gebruik van stiltes. We gaan spelen met verschillende sferen en emoties. We gaan ons verdiepen in personages, dialogen en het gebruik van ruimte. We gaan werken aan intiem vertellen, fysiek vertellen en dit afgewisseld met veel spel en plezier. En last but not least gaan we een weekend onze stem verkennen onder de bezielende leiding van gastdocent Maurice Willems.

De docenten

De training wordt gegeven door:

 • Ailun Elzenga
 • Marita Coppes
 • Maurice Willems
 • Wim Wolbrink
 • Frans de Vette

Lesdagen en lestijden Intensieve Verteltraining 2022

Blok I

 • Lesdag I vrijdag 14 januari
 • Lesdag II vrijdag 21 januari
 • Lesdag III vrijdag 28 januari

Blok II

 • Lesdag IV vrijdag 11 februari Reis van de Held met Marita Coppes en Wim Wolbrink
 • Lesdag V vrijdag 18 februari Autobiografisch werken met Marita Coppes en Wim Wolbrink
 • Lesdag VI vrijdag 25 februari

Stemtraining

 • Stemtraining 1e dag vrijdag 11 maart – met Maurice Willems
 • Stemtraining 2e dag zaterdag 12 maart – met Maurice Willems

Blok III

 • Lesdag VII vrijdag 25 maart
 • Lesdag VIII vrijdag 1 april
 • Lesdag IX vrijdag 8 april

Blok IV

 • Lesdag X vrijdag 22 april – Coaching met Wim Wolbrink en Frans de Vette
 • Lesdag XI vrijdag 29 april – Coaching met Wim Wolbrink en Frans de Vette
 • Lesdag XII vrijdag 6 mei – Generale repetitie

Eindpresentaties

 • Eindpresentaties zondag 8 mei (13.00 – 17.00 uur)

De lestijden

De lestijden zijn, tenzij anders aangegeven, van 10.00 uur tot 16.30 uur

Leslocatie

De intensieve training vindt plaats in het gebouw de Danswerkplaats te Amersfoort

Adres leslocatie

Oude Fabriekstraat 20

3812 NR Amersfoort

Kosten

 • € 1400,00 bij een bruto jaarinkomen tot € 20,00.000, 00
 • € 1600,00 bij een inkomen tussen € 20,00.000 en € 30,00.000, 00
 • € 1800,00 bij een inkomen tussen € 30,00.000 en € 40,00.000, 00
 • € 2000,00 bij een inkomen meer dan € 40,00.000
 • € 2400,00 bij een zakelijke inschrijving

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW. Inclusief BTW betaal je:

 • € 1694,00 bij een bruto jaarinkomen tot € 20,00.000, 00
 • € 1936,00 bij een inkomen tussen € 20,00.000 en € 30,00.000, 00
 • € 2178,00 bij een inkomen tussen € 30,00.000 en € 40,00.000
 • € 2420,00 bij een inkomen meer dan € 40,00.000
 • € 2904,00 bij een zakelijke inschrijving

Meer informatie?

Voor meer informatie zie de website.

Mocht je vragen hebben of nog meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op!

vrijdag 14 januari 2022 10:00 uur

zondag 8 mei 2022 16:30 uur

De Danswerkplaats
Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort

06 1334 7333

Zutphen · vanaf zondag 16 januari
Vernieuwing van de mysteriën - 100 jaar Kerstconferentie

Cursus dor Jac Net en Christa Zon

Tijdens het 1e blok van drie bijeenkomsten zullen we stilstaan bij de grondsteen en de voorbereiding van de antroposofie in de bovenzinnelijke Michaelschool.

Tijdens het 2e blok proberen we een verbinding te leggen tussen het mysterie van Golgotha en de vernieuwing van de mysteriën tijdens de Kerstconferentie van 1923.

Het 3e blok zal in het teken staan van het wezen antroposofia en de wederkomst van Christus in de ethersfeer.

Het 4e blok zal in het licht staan dat Christus, heer van het karma is geworden en dat de mens een nieuwe kosmos kan grondvesten op basis van vrijheid en liefde.

Data: zondagmiddagen

 • 16, 23 en 30 januari
 • 13 en 20 februari en 13 maart
 • 20 en 27 maart en 10 april
 • 24 april en 1 en 8 mei

Je kunt zowel per blok intekenen als voor het geheel.

 • Per blok: € 35,00.
 • Voor het geheel € 120,00. In overleg is korting mogelijk.

Aanmelden per mail.

zondag 16 januari 2022 14:30 uur

zondag 8 mei 2022

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 5140 9155

Voorstonden · vanaf vrijdag 21 januari
De mantel van Maria

Vier bijeenkomsten over de zeven vrije kunsten, georganiseerd vanuit 'de Drempel', centrum voor zingeving en sociale kunst.

In het Westportaal van de kathedraal van Chartres is Maria afgebeeld, waarbij ze wordt omringd door zeven jonkvrouwen. Elke jonkvrouw beeldt één van de vrije kunsten uit. Deze ‘Zeven Vrije Kunsten’ werden aan het einde van de Middeleeuwen in de School van Chartres onderwezen als een voorbereiding op het nieuwe mensworden.

Dit portaal, waarbij Maria, als met een mantel door deze jonkvrouwen omhuld wordt, laat ons een scholingsweg zien, die ook nu nog actueel is en tot ver in de toekomst reikt.

Elke jonkvrouw en elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde. Iedere vrije kunst vertegenwoordigt een specifieke kwaliteit in de ziel, die je als mens, ieder op een eigen manier, in vrijheid kunt ontwikkelen.

In de vier aangeboden bijeenkomsten gaan we deze zeven kunsten onderzoeken en met elkaar op zoek naar de betekenis ervan in onze huidige tijd en in onze eigen biografie. Dat doen we door te laten zien wat er over deze kunsten bekend is en daarover in gesprek te gaan. De thema’s zullen we verder verdiepen door kunstzinnige werkvormen aan te bieden, zoals bijv. schilderen, boetseren of spel- en bewegingsvormen.

Aan de deelnemers zal worden gevraagd om zelf een verbinding te zoeken met één van de kunsten en de daaraan verbonden kwaliteit, die op dat moment voor jou ertoe doet en aansluit bij de eigen ontwikkelingsvragen.

We zullen veel tijd besteden aan het samen kijken naar de beelden van het Westportaal en hoe de kunsten daar zijn afgebeeld en wat hun relatie is tot Maria.

De vier bijeenkomsten kunnen gezien worden als een voorbereiding op een mogelijke gezamenlijke reis naar de kathedraal van Chartres in augustus 2023. Je kunt echter ook aan de bijeenkomsten deelnemen zonder dat je mee wilt gaan op de reis.

Rolf Zeldenthuis, Gert Siebes.

Praktische gegevens:

Data: 21 januari, 11 februari, 4 en 18 maart 2022. Tijd: 16.00- 21.30 uur

Kosten: € 400,00 (betaling in termijnen is mogelijk) Dit is inclusief lesmaterialen, maaltijden en BTW.

Aanmelding: schriftelijk, per mail of telefonisch. De aanmelding is definitief na overmaking van (een deel van) het cursusgeld.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 12.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnig Therapeuten.

Aanbevolen boeken ter voorbereiding:

M. Ladwein. Chartres, complete gids voor de kathedraal

F. Lutters. Het Graalmysterie en de zeven vrije kunsten.

Alanus ab Insulis. De Anticlaudianus.

vrijdag 21 januari 2022 16:00 uur

vrijdag 18 maart 2022 21:30 uur

Aardewerkplaats Amiel
Windheuvelstraat 3, Voorstonden

06 2318 2426

uitgebreide informatie...

Zeist · zaterdag 22 januari
De ontmoeting van culturen

Middag over de vrijescholen, met sprekers en boekpresentatie


De ontmoeting van culturen met als voorbeeld uit heden en verleden India & Portugal

Overal in de wereld zijn Vrijescholen. Het is opvallend dat de Vrijescholen, wereldwijd, plaatsen zijn geworden waar de lokale culturele tradities een hernieuwde betekenis krijgen, verbonden met algemeen menselijke waarden.

Voor Nederland ligt er op dit gebied nog een uitdaging. De Vrijeschoolbeweging wil voor alle bewoners van Nederland een toegankelijk schooltype zijn. Dit onderwerp zal op deze middag centraal staan en daarbij zullen verschillende sprekers uit hun ervaringen spreken.

Tevens zal op deze middag de boekpresentatie van 'De Almeida Quest' van Frans Lutters plaatsvinden.

Programma:

12.30 Ontvangst met koffie en thee

13.00 Opening in de grote zaal door Rob Tuk

13.15 ‘Nederland en India, een voorbeeld’ door Anselma Remmers

13.45 Boekpresentatie De Almeida Quest door Nicolaas Vergunst en Frans Lutters

14.15 Pauze en muziek

14.45 ‘De Vrijeschool in Portugal en haar culturele verleden’ door Marianne van Uden

15.15 ‘Culturele verbindingen en uiteenzettingen in de tijd van de ontdekkingsreizen en nu’ door Maarten Ploeger

15.45 Plenum-gesprek

16.15 Afsluiting


Sprekers

 • Frans Lutters: auteur, voorzitter VOK en docent aan de Stichtse Vrije School Zeist
 • Maarten Ploeger: oud-docent Geert Groote School Amsterdam en auteur van het veel gelezen jeugdboek: Francisco d’Almeida
 • Anselma Remmers: docent aan de Vrijeschoolstroom van Lek en Linge college in Culemborg en portefeuillehouder India voor het IHF
 • Rob Tuk: oud-docent Vrijescholen Rotterdam, Dordrecht, Wageningen, Zeist en Amersfoort en uitgever Vrije Opvoedkunst
 • Marianne van Uden: docent staatsvrije Vrijeschool De Werfklas
 • Nicolaas Vergunst: oud-conservator South African Museum in Cape Town en auteur Knot of Stone, een roman over het raadsel van de dood van de Portugese zeevaarder Francisco d’Almeida op het strand van Cape Town

Toegang is gratis. In verband met eventuele coronamaatregelen wél aanmelden per email.

zaterdag 22 januari 2022 12:30-16:15 uur

Stichtse Vrije School Zeist
Socrateslaan 24, Zeist

uitgebreide informatie...

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…