menu
 winkelmandje 

Christologie - antroposofie

Innerlijke verdieping

29 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

De hemelse hiërarchie
De hemelse hiërarchie

Dionysius de Areopagiet · alles van deze auteur 

€ 13.50

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.

(paperback, 79 pagina’s)

Verzamelde werken
Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

Het evangelie (I)
Het evangelie (I)
Beschouwingen deel I

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Het evangelie (II)
Het evangelie (II)
Beschouwingen deel II

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium (hoofdstuk 15 tot en met 35), het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. In dit deel komt o.m. aan bod: van het oude naar het nieuwe testament / het Markus-evangelie / de compositie van het Lukas-evangelie /innerlijke loutering bij Lukas / het Johannes-evangelie / de brieven van Paulus / de Openbaring van Johannes / en meer...

(paperback, 344p)

Maria - een drievoudig geheim
Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Paulus
Paulus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina's)

Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De onbekende jaren van Jezus van Nazareth -

Na lange tijd weer verkrijgbaar: aan de hand van de voordrachten van Rudolf Steiner, beschrijft Emil Bock het verhaal van de geboorte van de twee Jezuskinderen, de twee Mariafiguren, en de gebeurtenissen daarna: in de tempel van Jeruzalem en het opgroeien van Jezus van Nazareth.

(paperback, 189p)

Van de Jordaan tot Golgotha
Van de Jordaan tot Golgotha
De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitvoerige beschrijving van de drie jaren dat het Christuswezen op aarde leefde: van de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging op Golgotha. Bock beschrijft de werkzaamheid van Jezus Christus, als leraar, genezer en verrichter van wonderen; volgt en duidt de gebeurtenissen in de Stille Week van dag tot dag; schrijft over de dood aan het kruis en de opwekking van de doden, en de gebeurtenissen vanaf Paasmorgen tot aan Pinksteren.

Een standaardwerk dat na lange tijd weer verkijgbaar is.

(paperback, 373p)

De Drie-eenheid en karma
De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 14.50

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het ontsluit een weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Maria Magdalena
Maria Magdalena
Vrouw naast Jezus

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is het levendige verhaal van een zoektocht naar een verborgen christendom waarin Maria Magdalena een belangrijke rol speelt. De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke in het christendom steeds duidelijker. Uiteindelijk kan de zoektocht in het eigen innerlijk worden voortgezet, onder meer met oefeningen en meditaties die door de schrijfster worden geboden.

(paperback, 382 pagina’s, met vele afbeeldingen in kleur)

Genezingen in het evangelie
Genezingen in het evangelie

Rudolf Frieling · alles van deze auteur 

€ 9.90

Een bijzonder boekje over de genezende wonderen zoals beschreven in het Nieuwe Testament.

(paperback, 127 pagina’s)

De ongeschreven filosofie van Jezus
De ongeschreven filosofie van Jezus

Gerhard Kienle · alles van deze auteur 

€ 16.00

We mogen ervan uitgaan dat Jezus bekend was met de Griekse filosofie van zijn tijd. Uit het evangelie leidt Kienle af dat Jezus zelf een eigen filosofie heeft ontwikkeld die een stap vooruit betekende. Dit boek geeft precies aan, welke elementen Jezus aan Socrates, Plato en Aristoteles ontleende en waarin zijn beschouwing van hen verschilde.

Een veeleisende en inspirerende studie, die ons op een nieuwe manier naar het Nieuwe Testament laat kijken. (paperback, 96 pagina’s)

Levend Denken
Levend Denken
Christus en het menselijke denken

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het levend denken is het denken dat zich verbindt met het Woord, de Logos. Over die samenhang, in woorden, gedachtengangen, verdiepingen en meditaties, gaat dit boek

(gebonden, 212 pagina’s)

Tedere vertroosting
Tedere vertroosting

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

- De verschijning van Christus in de etherische wereld -

"Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld de openbaring en genade van de tedere vertroosting, die wij van Hem ontvangen, maar die wij ook kunnen geven aan anderen. We ontvangen een ongekende Liefde, waarvan het kenmerk is, dat die gegeven wil worden, zodra die ontvangen is."

(hardcover, linnen band, 116p)

Ik ben
Ik ben
Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.

”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"

(paperback, 124 pagina’s)

Houd me niet vast
Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex · alles van deze auteur 

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

De kosmische Christus
De kosmische Christus
Hoe kan Christus begrepen en ervaren worden?

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 12.50

In de christelijke traditie wordt er van uitgegaan dat de Christus niet alleen betekenis heeft voor de mens en diens ontwikkeling maar ook voor aarde en kosmos. In deze studie onderzoekt de auteur de kosmische dimensie van de Christus.

(paperback, 189 pagina’s)

Over de wederkomst van de Christus
Over de wederkomst van de Christus

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 7.90

De verwachting van de wederkomst van de Christus leeft al sinds de eerste christenen. In dit boek wordt nagegaan hoe met deze verwachting is omgegaan en wat de wederkomst voor onze tijd betekent.

(Hardcover, 203 pagina’s)

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Het vijfde evangelie

Wim Schuwirth · alles van deze auteur 

€ 16.75

Het hart van de antroposofie is de christologie: de betekenis van Christus voor de ontwikkeling van mens en aarde. Rudolf Steiner ontvouwde veel inzichten over de evangeliën die het Nieuwe Testament vormen - en put ook uit het zogenoemde 'vijfde evangelie'.

In deze uitgave beschrijft de auteur onder meer hoe inzichten die Rudolf Steiner uitsprak ook bij moderne godsdienstwetenschappers naar voren komen; hoe Rudolf Steiner tot zijn inzichten kwam en wat hij verstond onder het vijfde evangelie.

(paperback, 187p, met kleurenafbeeldingen)

Op weg naar priesterlijk handelen
Op weg naar priesterlijk handelen

Albert Smit · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intense beschrijving van een weg om van mens tot mens sociaal scheppend te worden. In de wijze waarop mensen elkaar ontmoeten kan Christus als verbindende kracht werkzaam zijn; en kunnen wij het spirituele binnen brengen in in de sociale werkelijkheid. Dit 'priesterlijk handelen' vormt een antwoord op de zielenood die in veel mensen leeft.

Albert Smit (1940-2020) was antroposofisch arts en gedurende zijn leven intensief bezig met de vraag hoe de ene mens de ander kan bijstaan.

(hardcover, 119p)

 « 12 »