menu
 winkelmandje 

Christologie - antroposofie

Innerlijke verdieping

25 boeken op deze pagina

De hemelse hiërarchie
De hemelse hiërarchie

Dionysius de Areopagiet · alles van deze auteur 

€ 12.75

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.

(paperback, 79 pagina’s)

Verzamelde werken
Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

Het evangelie (I)
Het evangelie (I)
Beschouwingen deel I

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Het evangelie (II)
Het evangelie (II)
Beschouwingen deel II

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium (hoofdstuk 15 tot en met 35), het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. In dit deel komt o.m. aan bod: van het oude naar het nieuwe testament / het Markus-evangelie / de compositie van het Lukas-evangelie /innerlijke loutering bij Lukas / het Johannes-evangelie / de brieven van Paulus / de Openbaring van Johannes / en meer...

(paperback, 344p)

Maria - een drievoudig geheim
Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Paulus
Paulus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina's)

De Drie-eenheid en karma
De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 14.50

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het ontsluit een weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Maria Magdalena
Maria Magdalena
Vrouw naast Jezus

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is het levendige verhaal van een zoektocht naar een verborgen christendom waarin Maria Magdalena een belangrijke rol speelt. De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke in het christendom steeds duidelijker. Uiteindelijk kan de zoektocht in het eigen innerlijk worden voortgezet, onder meer met oefeningen en meditaties die door de schrijfster worden geboden.

(paperback, 382 pagina’s, met vele afbeeldingen in kleur)

Genezingen in het evangelie
Genezingen in het evangelie

Rudolf Frieling · alles van deze auteur 

€ 9.90

Een bijzonder boekje over de genezende wonderen zoals beschreven in het Nieuwe Testament.

(paperback, 127 pagina’s)

De ongeschreven filosofie van Jezus
De ongeschreven filosofie van Jezus

Gerhard Kienle · alles van deze auteur 

€ 16.00

We mogen ervan uitgaan dat Jezus bekend was met de Griekse filosofie van zijn tijd. Uit het evangelie leidt Kienle af dat Jezus zelf een eigen filosofie heeft ontwikkeld die een stap vooruit betekende. Dit boek geeft precies aan, welke elementen Jezus aan Socrates, Plato en Aristoteles ontleende en waarin zijn beschouwing van hen verschilde.

Een veeleisende en inspirerende studie, die ons op een nieuwe manier naar het Nieuwe Testament laat kijken. (paperback, 96 pagina’s)

Ik ben
Ik ben
Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.

”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"

(paperback, 124 pagina’s)

Houd me niet vast
Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex · alles van deze auteur 

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena
Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena
Een korte geschiedenis van het esoterisch christendom

John van Schaik · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een blik op de geschiedenis van het esoterisch christendom - als antwoord op feit en fictie in De Da Vinci Code.

(140 pagina’s) Van 17,50 voor 6,90

De kosmische Christus
De kosmische Christus
Hoe kan Christus begrepen en ervaren worden?

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 12.50

In de christelijke traditie wordt er van uitgegaan dat de Christus niet alleen betekenis heeft voor de mens en diens ontwikkeling maar ook voor aarde en kosmos. In deze studie onderzoekt de auteur de kosmische dimensie van de Christus.

(paperback, 189 pagina’s)

Over de wederkomst van de Christus
Over de wederkomst van de Christus

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 8.50

De verwachting van de wederkomst van de Christus leeft al sinds de eerste christenen. In dit boek wordt nagegaan hoe met deze verwachting is omgegaan en wat de wederkomst voor onze tijd betekent.

(Hardcover, 203 pagina’s)

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Het vijfde evangelie

Wim Schuwirth · alles van deze auteur 

€ 16.75

Het hart van de antroposofie is de christologie: de betekenis van Christus voor de ontwikkeling van mens en aarde. Rudolf Steiner ontvouwde veel inzichten over de evangeliën die het Nieuwe Testament vormen - en put ook uit het zogenoemde 'vijfde evangelie'.

In deze uitgave beschrijft de auteur onder meer hoe inzichten die Rudolf Steiner uitsprak ook bij moderne godsdienstwetenschappers naar voren komen; hoe Rudolf Steiner tot zijn inzichten kwam en wat hij verstond onder het vijfde evangelie.

(paperback, 187p, met kleurenafbeeldingen)

De christologie van Rudolf Steiner
De christologie van Rudolf Steiner
Eem wegwijzer

Kitty Steinbuch e.a. · alles van deze auteur 

€ 12.00

Deze uitgave, waaraan zo’n 15 mensen meewerkten, bevat een thematische presentatie van christologische thema’s en gezichtspunten van Rudolf Steiner, zoals in de antroposofie naar voren komen en zoals zij ook in een aantal werkgebieden in de praktijk als aanmoediging of fundament zijn opgenomen. Met korte teksten over specifieke thema’s; met een blik op verschillende werkgebieden; een uitgebreide lijst van relevante werken van Rudolf Steiner en een aantal (kleuren)illustraties).

Paperback, 164 pagina’s

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

Van Jezus naar Christus
Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin centraal staat hoe de mens Jezus het lichaam voorbereidde waarin het goddelijk Christuswezen zijn intrede kon doen. In voor-Christelijke mysteriën werd vooruitgewezen naar de komst van Christus en in de ervaring van Paulus voor Damascus wordt een bijzonder licht geworpen op de wederkomst van de Christus.

(paperback, 67 pagina’s)

De genezende kracht van vergeving
De genezende kracht van vergeving

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.75

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.

(paperback, 130 pagina’s)

Het geheim van de twee Jezuskinderen
Het geheim van de twee Jezuskinderen

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een eeuw geleden ontsluierde Rudolf Steiner het geheim van de twee Jezuskinderen, de twee verschillende kinderen over wie de evangelisten Lucas en Mattheus vertelden. Hans Stolp vertelt in dit boek het verhaal van de twee kinderen, van wie de een in de ander voortleefde en laat zien hoe dit geheim bekend was bij de Essenen, maar ook bij schilders als Leonardo da Vinci, Rafaël en Michelangelo.

Met afbeeldingen in kleur, paperback, 189p.

De vier offers van Christus
De vier offers van Christus
En zijn wederkomst in de etherische wereld

Valentin Tomberg · alles van deze auteur 

€ 15.00

In de jaren 30 verbleef Valentin Tomberg enkele jaren in Nederland. Deze uitgave bevat de tekst van een reeks van zeven voordrachten die hij in 1939 in Rotterdam hield en wordt hier voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd. In deze compacte voordrachten vol inhoud behandelt hij de vier offers die het Christuswezen bracht om de ontwikkeling van de mens mogelijk te maken en te behoeden.

(paperback, 111 pagina’s)

Het Manicheïsme
Het Manicheïsme
Als christendom van de toekomst - ABC Wegwijzer 8

Roland van Vliet · alles van deze auteur 

€ 4.75

In de 20e eeuw werden Mani’s geschriften opgedolven uit het woestijnzand. Nu kan de actuele betekenis van zijn leer duidelijk worden en blijkt deze hoofdstroming van het esoterisch christendom een belangrijke boodschap te bevatten voor heden en toekomst.

(brochure, geïllustreerd in kleur, 24 pagina’s, serie ABC Wegwijzers nr.8)

Mijn Thomas-Evangelie
Mijn Thomas-Evangelie

Ton Westenbroek · alles van deze auteur 

€ 15.00

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.

(paperback, 147p)

Christustaferelen
Christustaferelen
Aquarellen van Trees Zwetsloot

Trees Zwetsloot · alles van deze auteur 

€ 7.90

In deze gebonden uitgave zijn gesluierde aquarellen van Trees Zwetsloot samengebracht met teksten uit het Nieuwe Testament, en spreuken of gedichten van Rudolf Steiner, Christian Morgenstern en van Hans Stolp, die ook een voorwoord bij de uitgave schreef.

(80 pagina’s) VAN 23,50 VOOR 6,90