menu
 winkelmandje 

Nearchus Consumentenkring Nieuwsbrief april 2019

Mailing van ABC Buitenlands
Verzonden op 23 april 2019

 nck voorbeeld prijsvorming.pdf

Aan de leden van de Nearchus Consumenten Kring

Op 23 maart j.l. vond de eerste bijeenkomst met en voor leden van de Nearchus Consumenten kring plaats. Naar aanleiding van deze bijeenkomst ontvangt u deze nieuwsbrief.


[ook voor ons een onbekend 'gezicht': ál onze leverbare uitgaven uitgestald;
we hadden er vier grote tafels voor nodig.]

Een kleine impressie van de bijeenkomst
In de ochtend waren we bijeen met circa 14 leden van de consumentenkring. Bijzonder om mensen, sommigen al sinds vele jaren lid, in levende lijve te ontmoeten: achter de ‘klantenkaart’ in onze administratie verschenen nu ‘echte mensen’ en zo was het een genoegen om elkaar nu echt te ontmoeten.

Na een korte inleiding over het belang van deze kring voor ons werk in de uitgeverij ging de bijeenkomst over in een levendig en vruchtbaar gesprek. Een van de leden had vooraf aangegeven graag inzicht te hebben in de manier waarop de prijs van onze boeken tot stand komt. Vanuit de opzet van ons bedrijf, geïnspireerd door Rudolf Steiners gedachten over de zgn ‘associatieve economie’, ligt het immers voor de hand dat wij ernaar streven dat onze eigen uitgaven ‘de juiste prijs’ hebben. Dat wil zeggen: een prijs die zodanig is dat allen die aan de totstandkoming van een boek hebben meegewerkt een tegenprestatie ontvangen die hen in staat stelt op een menswaardige wijze in hun onderhoud te voorzien gedurende de periode die nodig is om weer een volgend boek te kunnen maken.

Ter voorbereiding van dit gesprekspunt hebben we voor een recent verschenen titel (Mani en zijn betekenis voor onze tijd) de nuchtere cijfers die achter de prijs van dit boek schuilgaan op een rijtje gezet. U vindt als bijlage bij deze nieuwsbrief de precieze cijfers [zie de link naar het pdf-bestand bovenaan in deze Nieuwsbrief]. Aan de hand van die cijfers wordt direct duidelijk waarom, zoals wij af en toe ook communiceren, het uitgeven van antroposofische literatuur “economisch zeer onverstandig” is.
Wat speelt daarin mee?
- Allereerst het gegeven dat nagenoeg al onze uitgaven in kleine oplages verschijnen (het boek dat we als voorbeeld namen verscheen in een oplage van 250 exemplaren, een aantal dat representatief is voor de meeste van onze uitgaven van de afgelopen jaren). Wanneer de oplage (en natuurlijk dan ook de werkelijke verkoop) laten we zeggen rond de 1000 exemplaren zou liggen, zou een en ander er al anders uitzien - maar u zult begrijpen dat het niet zo is dat wij daadwerkelijk vier maal zo veel exemplaren verkopen wanneer wij de oplage zouden verviervoudigen.
Omdat het werk aan een nieuwe uitgave onafhankelijk is van het aantal exemplaren dat gemaakt wordt (we kunnen hier immers niet zeggen: van dit boek drukken we er maar heel weinig, dus besteden wij ook maar heel weinig aandacht aan bijvoorbeeld het verzorgen van de tekst), blijft dit een belangrijke belemmering.
- Wanneer we nog wat preciezer kijken, kunnen wij zien dat, wanneer een boek eenmaal verschenen is, ‘externe partijen’ direct betaald (moeten) worden. Dat gaat dan om de opmaker en de drukker: nadat zij hun werk gedaan hebben, volgt direct (en terecht) hun rekening. In de praktijk betalen wij ook de auteur en/of de vertaler direct bij het verschijnen van het boek. Dat doen we enerzijds om administratieve redenen (wanneer we niet direct in één keer het overeengekomen honorarium betalen, zouden we jaarlijks moeten afrekenen en dat is met inmiddels circa 100 leverbare titels een heel karwei), anderzijds om hen in zekere zin onze dank te betonen (zonder hun werk immers geen nieuwe uitgaven) en te stimuleren in hun inhoudelijke werk. Al met al brengt dit weer met zich mee dat voor het werk dat we hier in de uitgeverij aan een nieuw boek verrichten (tekstbeoordeling, redactie, correctie e.d.) pas een bedrag(je) vrij komt wanneer de gehele oplage van een titel nagenoeg) uitverkocht is - en dat kan vele jaren duren.

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook benadrukt dat deze overwegingen bij de economische ‘achterkant’ van onze boeken, niet als klaagzang bedoeld zijn. Eerder zelfs het tegendeel. Elke nieuwe uitgave die kan verschijnen is voor ons een groot plezier; vorig jaar gaven we meer titels uit dan ooit tevoren; dit jaar misschien zelfs nog meer - en wij zijn blij dat we daaraan kunnen meewerken.

De kring van leden bleek een vruchtbare plek om hierover in gesprek te gaan. Met grote belangstelling en betrokkenheid werd dit vraagstuk van verschillende kanten besproken. Daarbij werd ook de gedachte neergelegd dat het - in lijn met de sociale driegeleding - eigenlijk zó zou moeten zijn dat met name het honorarium voor auteur, vertaler, redacteur (dat zijn: degenen die het inhoudelijke werk aan een boek verrichten) door schenkgeld zou moeten worden gedragen, terwijl het werk van bijvoorbeeld de drukker, de boekhandelaar, de postbezorger uit koopgeld zou moeten worden bekostigd. (We kunnen ons goed voorstellen dat de begrippen schenkgeld, leengeld en koopgeld u niet bekend zijn; het zijn begrippen over geld die in het werk van Rudolf Steiner terug te vinden zijn en die onder meer kunnen bijdragen aan het gezond maken van de economie).

Wat zou dit voor Nearchus kunnen betekenen?
Op die vraag hebben we nog geen concreet antwoord. Vanuit de opgeworpen gedachte zou je zeggen: de kosten die gemoeid zijn met het produceren van een nieuwe uitgave zouden bij voorkeur worden bekostigd uit leengeld (en uw inleg in het kader van de consumentenkring is een vorm van leengeld); dat leengeld is daarvoor ook op zijn plek omdat deze kosten al opgebracht moeten worden voordat het boek in verkoop is. En het werk van degene die inhoudelijk bijdragen aan een nieuwe uitgave zou bij voorkeur moeten worden mogelijk gemaakt op basis van schenkgeld: geld dat geschonken wordt met de expliciete bedoeling om nieuwe antroposofische inhouden uit te kunnen geven, om de betekenis van de antroposofie in ons bewustzijn en in de samenleving binnen te brengen.

We lopen nog rond met de hier opgeworpen gedachten en komen daar nog wel weer eens mee terug - misschien ook gestimuleerd door uw vragen of reacties op het bovenstaande!


[Foto gemaakt tijdens het middagprogramma]

Uitgaven in voorbereiding
Tijdens het gesprek met de aanwezige leden bleek ook dat er best wel behoefte is aan mogelijkheden om de betrokkenheid bij het wel en wee van onze uitgeverij te laten groeien. Dat vraagt aan ons om u met een zekere regelmaat te informeren over wat er bij ons speelt. (Waarbij wij wel, zoals u zult begrijpen, moeten schipperen met de tijd die we daar aan kunnen besteden).
Aan welke nieuwe uitgaven wordt op dit moment gewerkt?

De verborgen kwaliteiten van handwerken, Conny de Heer
De schrijfster is een ervaren vakleerkracht handwerken die in haar ervaring het belang van het handwerken voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind steeds opnieuw bevestigd zag. Met lede ogen ziet zij aan hoe het handwerken op school steeds meer in het gedrang komt. In dit boek laat zij zien waarom het handwerken zo belangrijk is en geeft zij ouders en leerkrachten de mogelijkheid ‘de draad weer op te pakken’. Het boek is nagenoeg gereed: het is al opgemaakt - en wordt een prachtige kleurrijke uitgave - en wacht nog op de allerlaatste correcties. In de komende weken wordt het werk aan deze uitgave afgerond maar mogelijk, gezien de tijd van het jaar, wachten we tot na de zomer voordat we het laten verschijnen.

Vormtekenen, Dick Bruin
Mogelijk geldt dit laatste ook voor deze uitgave. Hier gaat het om een uitgave die wil uitnodigen aan de slag te gaan met vormtekenen. Het boek bestaat uit een korte tekst en vooral heel veel kleurrijke voorbeelden om zelf aan de slag te gaan. Ook deze uitgave is al opgemaakt en moet nog één keer nauwkeurig worden doorgezien.

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici, Wim Schuwirth
In deze uitgave brengt de auteur inzichten van Rudolf Steiner over Christus in samenhang met de actuele inzichten in de bijbelwetenschap. Daaruit komt deels naar voren hoe enkele moderne onderzoekers tot inzichten komen die verwant zijn aan die van Rudolf Steiner. Ook wordt de bijzondere betekenis van het zgn ‘vijfde evangelie’ beschreven en de manier waarop Rudolf Steiner tot zijn inzichten over Christus kwam.
Deze uitgave ligt nu bij de drukker en verschijnt in de komende week.

Mijn Thomas-Evangelie, Ton Westenbroek
Een bundeling van de spreuken die het Thomas-Evangelie vormen. Elke spreuk is door de auteur (voorheen hoofdredacteur van tijdschrift De Verwachting) voorzien van een toelichting en een affirmatie. Zo wil dit boek stimuleren om met de inhoud van dit evangelie te leven. Het boek bevat een voorwoord van Hans Stolp. In de komende weken wordt het werk aan de tekst afgerond en kan de opmaakster aan de slag. Het zal medio mei verschijnen.

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot III, Valentin Tomberg
In juni verschijnt het derde en laatste deel van dit belangwekkende werk van Valentin Tomberg, waarin de Tarot wordt beschreven als een weg van 22 inwijdingsstappen. Het bevat een schat aan inzichten. Dat de auteur niet onomstreden is, is voor ons niet zo relevant: door de uitgave van dit driedelige werk stellen wij de lezer graag in staat zelf tot een oordeel te komen over het belang en de integriteit van dit werk. Op dit moment is ongeveer de helft van de vertaling geredigeerd, om het tijdig te laten verschijnen (op 29 juni wordt het werk op een bijeenkomst gepresenteerd) zal er nog wel wat moeten gebeuren!

Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie, Marjolein Dorresteijn & Klaartje de Vletter
Dit is de, nagenoeg ongewijzigde tweede druk van deze uitgave die in 2017 verscheen. Het ligt bij de drukker en we hopen het op korte termijn geleverd te krijgen.


Investeringen
Met deze titels in voorbereiding, en vooral met de herdruk van het Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie, is een hoop geld gemoeid: tegelijk met het boek verwachten we een flinke rekening van de drukker. Dat geeft in de dagelijkse praktijk krapte, die geleidelijk, met de verkoopopbrengst van het boek, weer zal afnemen.
Zodra het mogelijk is willen we ook De organen van Han Campagne gaan herdrukken en ook dat zal, gezien de omvang van 424 pagina’s en de kleurenafbeeldingen, een voor onze begrippen flinke investering betekenen.
Mocht het voor u mogelijk zijn, dan zijn we in de komende periode zeker geholpen met een eventuele tussentijdse inleg ten goede van uw saldo.

Na de bijeenkomst met en voor de leden van de consumentenkring volgde 's middags nog een bijeenkomst rondom het verschijnen van het eerste van de driedelige uitgave met verzamelde geschriften van Dieter Brüll.
In dit middagdeel waren we met circa 45 belangstellenden. Met enkele inleidingen, de overhandiging van het eerste exemplaar, drie werkgroepen en een afsluitend kringgesprek beleefden we een mooie en inhoudelijke bijeenkomst.

Het was voor ons bijzondere dag.

We danken u voor uw aandacht en verwelkomen al uw reacties!
Gesien Broekhuijsen en John Hogervorst.