menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Een kring in het zonnetje

Mailing van ABC Kaart en repro
Verzonden op 17 augustus 2023

Nee, we gaan geen suggesties doen voor een zomers kringspelletje, al zou dat misschien ook wel op z'n plaats zijn.
We maken u vandaag attent op het bestaan en de betekenis van de Nearchus Consumenten Kring.
Leden van die Kring komen wij in onze winkel bijna dagelijks tegen. En die Kring bestaat al zo lang, vermoedelijk - we weten het niet meer zeker - al 30 jaar. Die twee dingen samen maken dat wij hier rondlopen met het idee dat toch iedereen wel weet dat die Kring bestaat en wat die Kring doet. - Maar dat is blikvernauwing: ook veel van onze klanten kennen de Nearchus Consumenten Kring niet.

Deze Kring is 30 jaar geleden in het leven geroepen om het uitgeven van antroposofische boeken een duwtje in de rug te geven. 
Is dat dan nodig, een duwtje in de rug? 
Ja, want:
- antroposofische titels zijn voor een kleine doelgroep en worden altijd in kleine oplages gedrukt (zó klein, dat een 'gewone uitgever' het niet in zijn/haar hoofd zou halen een titel in zo'n kleine oplage te publiceren)
-  het werk echter dat voor een boek gedaan moet worden (schrijven en/of vertalen/redigeren/corrigeren/
vormgeven) is onafhankelijk van het aantal exemplaren dat gedrukt wordt
- het drukken in grote oplages is per exemplaar flink goedkoper dan het drukken in kleine oplages
- het uitgeven van antroposofische boeken is economisch een hachelijke zaak.


Nu even een onderbreking voor de aankondiging van de nieuwste titel van onze huisuitgeverij.

V E R S C H E N E N :

Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces
Anne Margreet Muller

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?
(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)
€ 27,50

klik hier voor meer informatie


We gaan verder met ons verhaal over de Nearchus Consumenten Kring.

Het uitgeven van antroposofische titels is dus moeilijk - maar, naar onze overtuiging, van groot belang.
Er is geen levensprobleem, of maatschappelijk probleem, aan te wijzen waarover in de antroposofie niet 'het materiaal' voor een gezonde oordeelsgrondslag of oplossingsrichting te vinden valt. 

Daarom werken wij er al sinds de oprichting van onze uitgeverij, in 1989, aan om de antroposofie zo goed en veelzijdig mogelijk onder de aandacht te brengen.


"... geen levensprobleem, of maatschappelijk probleem... "

Het leven beschermen
Peter Selg & Sergej O. Prokofieff

Wat betekent euthanasie in het licht van het antroposofisch mensbeeld en de antroposofische visie op het leven na de dood? En wat is de taak van de arts wanneer een patiënt om euthanasie vraagt?
Deze vragen worden in deze uitgave diepgaand behandeld. Daarmee bieden de auteurs belangwekkende gezichtspunten voor het gesprek en het afwegen over zelfdoding en euthanasie.
(paperback, 90p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

De levensweg na de dood
Een anthroposofische visie
Antoon Vermeulen

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.
(paperback, 78p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Gestolen welvaart
De taak van Europa in de Westerse wereldorde
Harrie Salman

Een belangrijk boek om te begrijpen wat er in onze tijd leeft aan grote ontwikkelingen en vraagstukken; wat de bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van de mensheid is en in welke richting wij de oplossingen voor grote actuele vraagstukken zouden kunnen vinden.
Geschreven met kennis van de geschiedenis, sociologie, politiek en antroposofie - met vaart en verve geschreven - en met oog voor initiatieven die hoop bieden.
(paperback, met afb. in ZW, 327 p)
€ 20,00

klik hier voor meer informatie


Door de jaren heen hebben we steeds naar nieuwe vormen en wegen gezocht om tot uitgaven te komen die antroposofische inzichten op allerlei manieren presenteren. Daarmee hopen we heel veel mensen dáár te kunnen aanspreken waar zij zijn.
Bijvoorbeeld in heel beknopte vorm, laaggeprijsd en met kleurige afbeeldingen. Heel gewone paperbacks, mooi geïllustreerde werken en dikke pillen
Inhoudelijk op inleidend niveau als eerste kennismaking. Of uitgebreider uitnodigend voor wie meer wil weten. En ook: voer voor specialisten of diepe inzichten voor langzame verteerders.


"... antroposofische inzichten op allerlei manieren presenteren ..."

Antroposofie en kunst
ABC Wegwijzer 9
Loek Dullaart

Kunst is bij uitstek een middel om de kloof tussen de spirituele en de aardse wereld te overbruggen. In deze brochure wordt beschreven hoe Rudolf Steiner antroposofie en kunst nadrukkelijk met elkaar verbond en hoe een spirituele impuls in de kunst vanaf het begin van de 20e eeuw werkzaam is geworden.
(ABC Wegwijzer nr.9, 24 pagina’s, geniet, met vele afbeelding in kleur)
VAN 4,75 VOOR 2,50
€ 2,50

klik hier voor meer informatie

De wordende mens: een wonder!
Een ouderavond met Rudolf Steiner
Rudolf Steiner

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie. Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.
(brochure, 28 pagina’s)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht
Margarete van den Brink

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het ontsluit een weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.
(paperback, 111 pagina’s)
€ 14,50

klik hier voor meer informatie

De etherwereld en haar krachten
Rob Gruben

Het derde werk van deze auteur, die in alle rust aan een uniek oeuvre werkt, gebaseerd op studie van de geesteswetenschap van Rudolf Steiner en op eigen geesteswetenschappelijk onderzoek. In dit boek onderzoekt hij de wereld van de etherische krachten, de vier ethersoorten. Het is de wereld waarmee de Christus zich verbonden heeft - maar ook de wereld waarin Ahrimanische krachten hun werkzaamheid willen ontplooien.
(paperback, 182 pagina’s)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie

Economie
De wereld als één economie
Rudolf Steiner

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.
De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.
Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie


Dat alles is en wordt nog steeds in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de leden van de Nearchus Consumenten Kring. Zij zorgen ervoor dat we in de uitgeverij over het werkkapitaal beschikken dat modig is om tijd en geld te investeren in het voorbereiden en laten drukken van nieuwe boeken. Want die boeken gaan pas iets opbrengen nadat al het werk verricht is en nadat de drukkersrekening betaald is. 

Op dit moment (stand van 14 augustus) telt de Nearchus Consumenten Kring 463 leden die samen een bedrag van € 26.342 hebben vooruitbetaald. Zonder hun inleg was een deel van onze uitgaven nooit of nog niet verschenen!


"... zonder hun inleg was een deel van onze uitgaven nooit of nog niet verschenen ..."

Het antwoord van de ziel
Wolf-Ulrich Klünker

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?
(paperback, 78p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Tijdgenoot - in ernstige omstandigheden
Rudolf Steiner

Een samenstelling van fragmenten uit voordrachten van Rudolf Steiner. In die voordrachten besprak hij de ontwikkelingen van zijn tijd en legde daarbij diepere achtergronden en tendensen bloot. Wanneer wij vandaag door de waan van de dag heen zouden kunnen kijken, zouden wij zien dat veel ontwikkelingen die Rudolf Steiner beschreef, nu nog spelen, vele zelfs nog versterkt. Wij zien ook ontwikkelingen die in Rudolf Steiners tijd nog niet speelden - maar die hij toch aanduidde. - Zo krijgen wij een beeld van Rudolf Steiner als tijdgenoot, die ons veel inzicht biedt waarmee wij in ernstige tijden vooruit kunnen.
(paperback, 65p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Antroposofie doen?
Jesse Mulder

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?
Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?
(hardcover, 134p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie


Met onverminderd goede moed en - zo ervaren wij het - in woord en daad gesteund door onze klanten én de leden van de Nearchus Consumenten Kring, gaan wij gestaag door met de aanloop naar nieuwe titels. Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief zag: er is net weer een nieuwe titel verschenen; op dit moment ligt een volgende nieuwe titel alweer bij de drukker en in september verwachten we ook twee nieuwe titels... 

Fijn wanneer u daar als lid van de Consumenten Kring aan wilt bijdragen!

Het werkt heel eenvoudig: u betaalt een bedrag van € 50,00 of meer vooruit, en gebruikt dat bedrag als tegoed voor uw toekomstige bestellingen in onze webwinkel. En als dat bedrag (bijna) op is, verzoeken we u weer een aanvullend bedrag te storten, enzovoort.

U vindt HIER de nadere werkwijze beschreven


Overigens: de opzet van de Consumenten Kring is voor ons deel van een verdergaand streven dat zich richt op een eerlijke economie en een samenleving die recht doet aan elk mens.

Daarover geven wij ook boeken uit en daarop gebaseerd is ook ons bedrijf vorm gegeven.

Daarover leest u HIER wat meer (kolom rechts), en tevens vindt u daar al onze eigen uitgaven.

We kunnen op elkaar bouwen
Rudolf Steiner

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen:
”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”
(Brochure, 25 pagina’s)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Wat is sociale driegeleding?
Peter Schilinski

Wie de sociale driegeleding kent, en begrijpt, zal kunnen zien dat daarin de grondslag te vinden is waarop we tot echte oplossingen van de grote vraagstukken van deze tijd kunnen komen. - Deze bundel biedt tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer. Een toegankelijke en enthousiasmerende inleiding.
(paperback, 75p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Grondslagen voor de maatschappij van morgen
Arjen Nijeboer

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.
(paperback, 106p) [ongewijzigde tweede druk, met nieuw omslag]
€ 14,00

klik hier voor meer informatieNou ja, dat waren wel weer genoeg 'grote-mensen-zaken'. 
In de afgelopen weken is ons assortiment kinderboeken aangevuld met een aantal mooie titels:

Kalm aan...
In het park
Freya Hartas

Een lief kartonboekje voor de allerkleinsten. Op elke pagina lees je samen over de natuur in het park. Over de specht die een gaatje pikt in de boom, een waterlelie die 's ochtends opent, een eekhoorntje die zijn eikel verstopt, en meer. Met natuurlijk fijne afbeeldingen erbij om samen naar te kijken.
(kartonboekje, 12p) Peuterleeftijd
€ 9,99

klik hier voor meer informatie

Voor alle sterren in de nacht
Karl Newson & Chiaki Okada

Het is bedtijd voor kleine Luna, ze poetst haar tandjes en trekt haar pyjama aan. Voor het slapengaan doet ze haar ogen dicht, en doen mamabeer en zij een wens voor elke ster aan de hemel. Ze wensen te kunnen vliegen als vogels, te kunnen zwemmen als vissen, zo groot te zijn als reuzen... Maar zelfs reuzen moeten soms slapen. Met prachtige prenten om bij weg te dromen
(prentenboek, 28p) Vanaf 3 jaar
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

Kalm aan...
Hier en nu
Laura Brand & Freya Hartas

Een fijne bundel uit de 'Kalm aan...' reeks. 21 Verhalen over de wonderen die dagelijks om ons heen in de natuur te vinden zijn. Lees samen over gloeiende vuurvliegjes, bloemen die bloeien in de nacht, ontpoppende lieveheersbeestjes, rupsjes, sneeuwvlokken en nog veel meer.
(gebonden, 47p) Vanaf 4 jaar
€ 16,99

klik hier voor meer informatie

Sterrenkind
Debora d'Hont-Dieleman & Amber Moonen

Een bijzonder prentenboek over een droomwereld, waarin een meisje weer bij haar overleden broertje is. Samen spelen ze met de sterren en dansen ze op de maan. Prachtige, paginavullende afbeeldingen met korte tekst op rijm. Een troostrijk, mooi boek.
(gebonden, 32p) Vanaf 4 jaar
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

Ik ga bij Japie wonen
want hij mag álles
Rindert Kromhout & Sandra Klaassen

Ietje pakt haar koffer in en vertrekt: ze gaat bij Japie wonen. Want Japie mag álles van zijn moeder, dat is toch veel leuker dan thuis! Maar is dat wel zo...? Japie's moeder leest hem niet voor, terwijl Ietje elke avond in bed wordt voorgelezen, en ze hoeft thuis nooit haar tanden te poetsen. En ze moeten van Japie's moeder steeds hun speelgoed opruimen voordat ze iets anders gaan doen. Na een tijdje wil Ietje toch weer graag naar huis... Maar Japie wil mee, want Ietje mag álles! Toch?
(hardcover, 32p) Vanaf 4 jaar
€ 15,99

klik hier voor meer informatie

In de maneschijn
Het grote voorleesboek voor kleine dromers

Een heerlijk dikke bundel met voorleesverhaaltjes van allerlei verschillende schrijvers en kunstenaars. Met verhalen van Max Velthuijs, Marianne Busser, Vivian den Hollander, Mies van Hout, Sjoerd Kuyper, Ted van Lieshout, Annie M.G. Schmidt en nog veel meer. Van tekeningen met woorden voor de allerkleinsten, tot echte voorleesverhalen voor peuters en kleuters. Voor ieder wat wils!
(gebonden, 144p) Tot ca 5 jaar
€ 22,99

klik hier voor meer informatie