home ABC Antroposofie

Werk en samenwerken

Mens en wereld

29 boeken op deze pagina

Het mysterie leiderschap

Het mysterie leiderschap

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 16.50

In vrijheid het goede doen / in liefde tot de ander / in respect voor al wat is.

Wat is leiderschap, hoe ziet leiderschap er in de toekomst uit, wat is er voor nodig?

(paperback, 118 pagina’s)

Mens en werk

Mens en werk
Hoe kan ik een gezonder en menselijker werkklimaat bevorderen?

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 3.00

Het werk is voor veel mensen een onbevredigende, soms zelfs zinloze bezigheid die toch noodzakelijk is want... er moet nu eenmaal brood op de plank komen.

Maar werken kan ook zinvol, zelfs een ontwikkelingsweg worden. Die weg begint bij de individuele mens: wat kan hij/zij bijdragen aan een ’gezond’ arbeidsklimaat?

(Serie Gezichtspunten, brochure, 14 pagina’s)

Ontwikkeling door initiatief (56)

Ontwikkeling door initiatief (56)
Overwin een dozijn draken

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 3.00

Wat kom je als belemmeringen tegen als je betrokken bent bij een samenwerking, een initiatief, een onderneming? De auteur beschrijft twaalf typische en herkenbare belemmeringen waarover veel beginnende, zelfs bestaande initiatieven kunnen struikelen. Daarbij geeft hij ook aan hoe deze twaalf ’draken’ te overwinnen zijn.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, geniet, 33 pagina’s)

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Martin van den Broek e.a.

€ 47.50  ‹ geen verzendkosten!

Dit is het standaardwerk over het werken met de methode van dynamische oordeelsvorming. Het bevat bijdragen van coaches en adviseurs die al jaren met dynamische oordeelsvorming werken en toont hoe dit instrument, door Lex Bos ontwikkeld, kan worden toegepast in vraagstukken van samenwerken en organiseren, maar ook in individuele vraagstukken. Centraal staan de vier stappen die in elk proces van oordeelsvorming kunnen worden gezet, om zo tot afgewogen, houdbare en werkbare oordelen en besluiten te komen.

(gebonden, 540 pagina’s, met afb.)

De sociale impuls van de antroposofie

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 9.75

De sociale ’opdracht’ van de antroposofie krijgt gestalte in vier elementen: de sociologische basiswet, de sociale hoofdwet, het sociale oerfenomeen en de sociale driegeleding. Een basiswerk! (240 pagina’s, in prijs verlaagd)

Vrije School en sociale driegeleding

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll » meer van deze auteur »

€ 4.00

Een praktijkboek voor het werken op basis van de sociale driegeleding in scholen of andere organisaties. (104 pagina’s)

Theorie U

Theorie U
In teams

Clarine Campagne

€ 19.90

Een compacte beschrijving van Theorie U met vervolgens een beschrijving van hoe je, samen met anderen, concreet aan de slag kunt met veranderingsprocessen in organisaties en in je eigen werkpraktijk.

(paperback, 96 pagina’s)

Help! Conflicten

Help! Conflicten

Friedrich Glasl » meer van deze auteur »

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

’Eerste hulp bij conflicten’: welke rol kun je erin spelen, hoe voorkom je escalatie, hoe werk je aan een oplossing. (167 pagina’s)

Organisaties in ontwikkeling

Organisaties in ontwikkeling
Zicht op de toekomst

B.C.J. Lievegoed

€ 17.50

Dit boek bevat de kern van Lievegoeds gedachten over samenwerken en organistaievormen. Hier beschrijft hij de ’klaverbladorganisatie’; de verschillende fases waarin organisaties zich ontwikkelen enzovoort.

Paperback, 276 pagina’s

Grondprincipes van coachen

Grondprincipes van coachen

John Luijten en Kees Locher

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

De wil mobiliseren waar de ontwikkeling van mens en organisatie elkaar kruisen.

Vakliteratuur voor managers, organisatiedeskundigen, coaches e.d. de auteurs, verbonden aan het NPI, beschrijven hun werkwijze, met vele voorbeelden en opdrachten.

Gebonden, 375 pagina’s

Grenzen aan de automatisering

Grenzen aan de automatisering

Paulus B. Morssink

€ 3.00

Automatisering speelt in nagenoeg alle mogelijke sectoren een grote rol. Welke betekenis heeft dit voor de mens?

De auteur biedt gezichtspunten om, uitgaande van het waarnemen van de fenomenen die in de praktijk met de automatisering gaan, op weloverwogen wijze grenzen te stellen aan de automatisering.

(brochure in de serie Gezichtspunten, 29 pagina’s)

Samen leven moet je leren

Samen leven moet je leren
Gemeenschapsvorming als toekomstperspectief

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 5.00

In een tijd van individualisering zijn dingen als samen werken en samen leven niet eenvoudig. Dit boek nodigt uit om hier op een nieuwe manier naar te kijken.

(127 pagina’s)

Karma van het beroepsleven

Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Tien voordrachten over een complex van factoren en achtergronden die te maken hebben met ons werkleven of beroep. Wat is de betekenis van werken; op welke manier is de aard van het werk in de moderne tijd verandert; wat betekent het dat ons werkleven volop gekleurd is door technologie; waarin vindt de moderne mens een fundamentele motivatie om te werken?

(Met een nawoord van Erna Trouw, notenapparaat e.d., uitgave in de reeks Werken en Voordrachten) gebonden, 311 pagina’s)

Bezieling

Bezieling
Filosofie van het georganiseerde leven

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een boek dat een levenswerk is. Het gaat op zoek naar de betekenis van gemeenschappen en organisaties in onze tijd; het zoekt in de geschiedenis en in de filosofie naar ontwikkelingen en inzichten die voor de moderne mens van betekenis kunnen zijn en als derde element beschrijft de auteur hoe de menselijke ziel weer in ere hersteld moet worden - als een toekomstrichting waarin de mens op weg is naar een nieuwe verhouding tot zichzelf en tot de andere mens.

(gebonden, 512 pagina’s) Van 35,00 voor 12,50

De taal van de ziel

De taal van de ziel
Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 5.00

In het samenwerken komt men elkaar soms tegen - maar wie goed kijkt merkt dat hij zichzelf ook (en misschien wel eerder) tegenkomt. Een samenwerking is des te vruchtbaarder wanneer alle betrokkenen ook ’aan zichzelf werken’. Daarmee wordt ook de mogelijkheid geopend om, zoals de schrijver het noemt, een taal van de ziel te spreken: om in het samenwerken tot juiste verbindingen te komen.

(paperback, 189 pagina’s, met kleurenillustraties plus CD)

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 16.95

Ontwikkeling verloopt in zeven fasen; dat geldt voor de individuele ontwikkeling van de mens, maar ook voor die van relaties en van organisaties. Met vele voorbeelden maakt de schrijfster de zeven ontwikkelingsfasen herkenbaar - en laat zien welke opgaven en belemmeringen daarmee verbonden kunnen zijn. Ontwikkeling wil ook zeggen dat het spirituele zich in de dagelijkse werkelijkheid wil realiseren. Zo geeft dit boek inzicht in vraagstukken op het gebied van ontwikkeling en samenwerken.

(paperback, 171p)

Nu ik

Nu ik
Sturen met passie

Henk van Dort

€ 9.50

Kunst, het waarnemen van kunst, helpt een mens in ontwikkeling te zijn en draagt bij aan een innerlijke houding die positief inwerkt op de verhouding met de andere mens.

Dit boekje is geschreven op basis van ervaringen met kunst en management en handelt over zingeving.

(paperback, 51 pagina’s, met afb in kleur)

Handboek Conflictmanagement

Handboek Conflictmanagement

Friedrich Glasl » meer van deze auteur »

€ 89.00  ‹ geen verzendkosten!

Het zijn grote woorden maar dit boek mag wel hét standaardwerk op het gebiedvan conflictmanagement worden genoemd. Gebaseerd op zijn antroposofische visie en jarenlange praktische en wetenschappelijke betrokkenheid bij het thema legt de auteur met dit werk de vrucht van zijn werken neer. Over conflictdiagnose, de dynamiek van de escalatie en de strategie van de conflictbehandeling.

(Hardcover, 528 pagina’s)

Een volle agenda maar nooit druk

Een volle agenda maar nooit druk
Benedictijns timemanagement

Denise Hulst

€ 14.99

In de drukte die tegenwoordig zo gewoon is, zoeken velen een uitweg door efficiënter werken. Een heel andere benadering is om met volle aandacht te werken en om bewust momenten in te bouwen waarin je reflecteert op wat je doet en hoe je het doet.

Met volle aandacht onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en je dag bewust inrichten - dat kost geen tijd maar geeft juist kracht en energie.

(gebonden, 96 pagina’s)

Synchroniciteit

Synchroniciteit
De innerlijke weg naar leiderschap

Joseph Jaworski » meer van deze auteur »

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Veelgeprezen werk waarin de schrijver, op basis van zijn persoonlijke ervaringen, laat zien hoe een verandering van blikrichting tot een nieuwe vorm van leiding geven kan leiden, met hoofd en hart.

(paperback, groot formaat, 251 pagina’s)

De taal van de vrede

De taal van de vrede
Wat je nu zegt verandert jouw wereld

Marshall Rosenberg » meer van deze auteur »

€ 18.95

Geweldloze communicatie - dat is het levensthema van de schrijver die met zijn gedurende vele jaren uitgewerkte concept en de ontwikkelde oefeningen op veel plaatsen, en in veel sociale verbanden, verhoudingen verbetert en conflicten weer in beweging brengt. Het beoefenen van geweldloze communicatie werkt direct in op het sociale klimaat - en is ook een weg van bewustzijn en zelfkennis.

(paperback, 184 pagina’s)

Gelijk hebben of gelukkig zijn?

Gelijk hebben of gelukkig zijn?

Marshall Rosenberg » meer van deze auteur »

€ 18.95

Geweldloos communiceren maakt dingen transparant, neemt de ander en jezelf serieus en is toepasbaar in het privéleven maar feitelijk overal waar conflicten en misverstanden op de loer liggen. In deze uitgave over geweldloze communicatie wordt de grondlegger, Marshall Rosenberg, geïnterviewd en zo ontstaat een levendig beeld van wat gewerldloze communicatie is en hoe en waar het kan worden toegepast.

(paperback, 145 pagina’s)

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie
Ontwapenend en doeltreffend

Marshal B. Rosenberg

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Geen geweld maar communicatie; geen ruzie maar gesprek... In onze woorden -in ons spreken dus- zit vaak meer agressie dan we zelf beseffen. Zo kwetsen we anderen zonder dat te bedoelen. De schrijver geeft inzicht in onze dagelijkse manier van communiceren. Hoe doen we dat helder en ’; zonder ruis’? daarvoor worden vele voorbeelden gegeven die toepasbaar zijn in werk en privéleven.

(hardcover, 223 pagina’s)

Theorie U

Theorie U
Leiding vanuit de toekomst die zich aandient

C. Otto Scharmer

€ 42.50  ‹ geen verzendkosten!

Datgene waarop we nu onze aandacht en activiteit richten, werkt vormend op de toekomst. De auteur heeft een concrete methode ontwikkeld om in het hier en nu persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en de toekomst actief, vanuit ons hoger zelf, vorm te geven.

(paperback, 557 pagina’s)

Lerende scholen

Lerende scholen
Het Vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing

Peter M. Senge

€ 60.50  ‹ geen verzendkosten!

Peter Senge is bekend van zijn visie op de ’lerende organisatie’. In dit omvangrijke werk past hij zijn visie toe op het onderwijs. Met veel voorbeelden en praktijktips wordt beschreven hoe een klas, een school en de gemeenschap rondom een school tot lerende organisaties kunnen worden gevormd.

(Paperback 511 pagina’s)

Therapeut in de praktijk

Therapeut in de praktijk
Je eigen praktijk opzetten en vormgeven

Ria Teeuw

€ 9.90

Je eigen praktijk opzetten, hoe doe je dat?

In dit vanuit de praktijk geschreven boekje wordt op een aantal belangrijke aspecten van een eigen praktijk ingegaan, bijvoorbeeld hoe ga je om met intakegesprekken; het stellen van grenzen; persoonlijke verbindingen met cliënten; geld?

Met veel praktijkvragen en -antwoorden.

(paperback, 125 pagina’s)

Samen-Werken

Samen-Werken
De mens is noodzakelijk sociaal

Isaäc S. Torn

€ 19.00

Helder en direct geschreven: een omvattend werk over samenwerken. De auteur beschrijft zijn inzichten, opgedaan op basis van zijn ervaring als organisatie-adviseur en inzichten uit antroposofie, sociale driegeleding en dynamische oordeelsvorming. Over organisatiekunde; polariteit; individuele oordeelsvorming; communicatie en meer.

(paperback, 409 pagina’s)

Ik leg het je nog één keer uit!

Ik leg het je nog één keer uit!
Om en nabij de honderd verhalen over leren leven

Willem de Vos

€ 8.90

Korte verhalen over het leven, herkenbaar voor iedereen, die tot nadenken stemmen.

(Paperback, 88 pagina’s)

Koerszoekend leiderschap

Koerszoekend leiderschap
Oude bronnen, nieuwe perspectieven

Cees Zwart » meer van deze auteur »

€ 7.50

Leiderschap is een veel bezongen thema. Valt er nog iets nieuws te componeren? Jazeker, mits we het voor elkaar krijgen om van leiderschap een gedeelde aangelegenheid te maken. Samen onderweg blijven zonder al te veel pretentie, dast gestelde doelen makkelijk te bewaken zijn, daar gaat het in de naaste toekomst om. Koers zoeken noem ik dit...

Dubbel CD

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home