home ABC Antroposofie

Christologie - antroposofie

Innerlijke verdieping

38 boeken op deze pagina

De hemelse hiërarchie

De hemelse hiërarchie

Dionysius de Areopagiet » meer van deze auteur »

€ 12.75

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.

(paperback, 79 pagina’s)

Verzamelde werken

Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet » meer van deze auteur »

€ 29.90  ‹ geen verzendkosten!

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

Genesis

Genesis
Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Hoofdlijnen en achtergronden van de gebeurtenissen die in het Oude Testament beschreven worden, vanaf de schepping tot aan de ballingschap van het joodse volk in Egypte, antroposofisch beschouwd.

(220 pagina

Het evangelie

Het evangelie
Beschouwingen deel I

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 29.00  ‹ geen verzendkosten!

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Maria - een drievoudig geheim

Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Mozes en zijn tijd

Mozes en zijn tijd

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 23.00  ‹ geen verzendkosten!

Het vervolg op het boek Genesis. Ook nu wordt de spirituele achtergrond van de bekende Bijbelverhalen belicht. Het vertrek uit Egypte, de tocht door de woestijn, Mozes, Jozua, de Sinaï.

Wie met Emil Bock heeft meegekeken naar de Bijbel, krijgt steeds meer ontzag en begrip voor dit boek.

(paperback, 215p)

Paulus

Paulus

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Studie naar het leven en de betekenis van Paulus, opgebouwd in drie delen: zijn leven; zijn geschriften en zijn geloof.

(Paperback, 314 pagina's)

De Drie-eenheid en karma

De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het is weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Maria Magdalena

Maria Magdalena
Vrouw naast Jezus

Danielle van Dijk » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek is het levendige verhaal van een zoektocht naar een verborgen christendom waarin Maria Magdalena een belangrijke rol speelt. De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke in het christendom steeds duidelijker. Uiteindelijk kan de zoektocht in het eigen innerlijk worden voortgezet, onder meer met oefeningen en meditaties die door de schrijfster worden geboden.

(paperback, 382 pagina’s, met vele afbeeldingen in kleur)

Christendom en reïncarnatie

Christendom en reïncarnatie

Rudolf Frieling » meer van deze auteur »

€ 7.50

Hoe in de bijbel over reïncarnatie wordt gesproken en hoe reïncarnatie tot de kern van welbegrepen christendom behoort. (139 pagina’s) VAN 18,50 VOOR 7,50

Genezingen in het evangelie

Genezingen in het evangelie

Rudolf Frieling » meer van deze auteur »

€ 9.90

Een bijzonder boekje over de genezende wonderen zoals beschreven in het Nieuwe Testament.

(paperback, 127 pagina’s)

De ongeschreven filosofie van Jezus

De ongeschreven filosofie van Jezus

Gerhard Kienle » meer van deze auteur »

€ 16.00

We mogen ervan uitgaan dat Jezus bekend was met de Griekse filosofie van zijn tijd. Uit het evangelie leidt Kienle af dat Jezus zelf een eigen filosofie heeft ontwikkeld die een stap vooruit betekende. Dit boek geeft precies aan, welke elementen Jezus aan Socrates, Plato en Aristoteles ontleende en waarin zijn beschouwing van hen verschilde.

Een veeleisende en inspirerende studie, die ons op een nieuwe manier naar het Nieuwe Testament laat kijken. (paperback, 96 pagina’s)

Levend Denken

Levend Denken
Christus en het menselijke denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 30.00  ‹ geen verzendkosten!

Het levend denken is het denken dat zich verbindt met het Woord, de Logos. Over die samenhang, in woorden, gedachtengangen, verdiepingen en meditaties, gaat dit boek

(gebonden, 212 pagina’s)

De wederkomst van de Christus in het etherische

De wederkomst van de Christus in het etherische
Over het Vijfde Evangelie

Sergej O. Prokofieff en Peter Selg

€ 13.50

Dit boekje bevat twee voordrachten die de auteurs (sprekers) hielden tijdens de Paasbijeenkomst aan het Goetheanum in 2009. Peter Selg sprak over Rudolf Steiners inzichten over de wederkomst van de Christus in het etherische (zoals beschreven in het Vijfde Evangelie), Sergej Prokofieff over het mysterie van de opstanding in het licht van het Vijfde Evangelie.

(paperback, 73 pagina’s)

Ik ben

Ik ben
Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Friedrich Rittelmeyer » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.

”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"

(paperback, 124 pagina’s)

Houd me niet vast

Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

De kosmische Christus

De kosmische Christus
Hoe kan Christus begrepen en ervaren worden?

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 12.50

In de christelijke traditie wordt er van uitgegaan dat de Christus niet alleen betekenis heeft voor de mens en diens ontwikkeling maar ook voor aarde en kosmos. In deze studie onderzoekt de auteur de kosmische dimensie van de Christus.

(paperback, 189 pagina’s)

Drieëenheid en drievuldigheid

Drieëenheid en drievuldigheid
Het geheim van de triniteit

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 7.90

Het goddelijke wezen is een drievoudig wezen. Welke zijn die drie en hoe vormen zij een drieëenheid?

(paperback, 175 pagina’s)VAN 22,50 VOOR 8,50.

Over de wederkomst van de Christus

Over de wederkomst van de Christus

Hans-Werner Schroeder » meer van deze auteur »

€ 8.50

De verwachting van de wederkomst van de Christus leeft al sinds de eerste christenen. In dit boek wordt nagegaan hoe met deze verwachting is omgegaan en wat de wederkomst voor onze tijd betekent.

(Hardcover, 203 pagina’s)

De christologie van Rudolf Steiner

De christologie van Rudolf Steiner
Eem wegwijzer

Kitty Steinbuch e.a.

€ 12.00

Deze uitgave, waaraan zo’n 15 mensen meewerkten, bevat een thematische presentatie van christologische thema’s en gezichtspunten van Rudolf Steiner, zoals in de antroposofie naar voren komen en zoals zij ook in een aantal werkgebieden in de praktijk als aanmoediging of fundament zijn opgenomen. Met korte teksten over specifieke thema’s; met een blik op verschillende werkgebieden; een uitgebreide lijst van relevante werken van Rudolf Steiner en een aantal (kleuren)illustraties).

Paperback, 164 pagina’s

Apokalyps

Apokalyps
De Openbaring van Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 33.00  ‹ geen verzendkosten!

Twaalf voordrachten over de Openbaring van Johannes waarin Rudolf Steiner de betekenis beschrijft van de beelden die de Apokalyps bevat. Daarin gaat het over heden en toekomst van de mensheid en de uiteenzetting met de krachten van het kwaad. Met een Nawoord van Roland van Vliet en een beschrijving van de zeven zegels.

(gebonden, met afb. in ZW, 352 pagina’s)

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

De christelijke inwijding

De christelijke inwijding
En de mysteriën van de oudheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De evangeliën maken het leven van Jezus in beeldvorm openbaar. Om dit leven ook te kunnen begrijpen is echter meer nodig. Dit boek gaat in feite daarover en beschrijft wat je aan ervaringen en beproevingen moet doormaken, om je eigen te kunnen maken wat aanvankelijk nog verborgen ligt. (GA 8) Werken en voordrachten.

(Gebonden, 224 pagina’s)

De drie wegen naar Christus

De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De vier Christus-offers

De vier Christus-offers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Lang vóór het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.

(paperback, 50 pagina’s)

Het esoterische Christendom

Het esoterische Christendom

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten over het esoterische Christendom, o.a. over de wederkomst van de Christus, de Bodhisattva, Gautama Boeddha en diens verhouding tot de Christus, de Rozenkruisersbeweging.

(gebonden, serie werken en Voordrachten, 264 pagina’s)

Het evangelie naar Johannes

Het evangelie naar Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50  ‹ geen verzendkosten!

Het Johannes-evangelie wordt wel als het meest esoterische evangelie gezien. In deze voordrachtenreeks ontsluiert Rudolf Steiner stap voor stap de diepe geheimen die in deze bijzondere tekst verborgen liggen. Daarbij komen onder meer de verbinding van het Christus-zonnewezen met de aarde; de ontwikkeljng van de liefde; jonkvrouw Sophia en de Heilige Geest; de opwekking van Lazarus.

(288 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten)

Het evangelie naar Lucas

Het evangelie naar Lucas
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50  ‹ geen verzendkosten!

Voordrachten over het Lucasevangelie. In deze voordrachten gaat het o.a. over de twee Jezuskinderen en het achtvoudig pad van Boeddha.

Serie Werken en Voordrachten (gebonden, 263 pagina’s,)

Het evangelie naar Marcus

Het evangelie naar Marcus
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Tien voordrachten die een bewustzijn willen wekken voor de diepere lagen van het Marcus-evangelie. Thema’s zijn o.m. Elia en Johannes de Doper; Boedha en Socrates; de openbaring van Krisjna en de verhouding van Jezus tot zijn leerlingen. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 286 pagina’s)

Het evangelie naar Mattheüs

Het evangelie naar Mattheüs
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50  ‹ geen verzendkosten!

Twaalf voordrachten over het evangelie naar Mattheus, goed verzorgd uitgegeven in de serie Werken en Voordrachten (346 pagina’s, gebonden).

Het Vijfde Evangelie

Het Vijfde Evangelie
Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Zes voordrachten die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven zoals dat in de evangeliën niet of nauwelijks ter sprake komt. De inhoud van deze voordrachten werd door Rudolf Steiner

Hoe vind ik de Christus?

Hoe vind ik de Christus?

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In ieder mens, zegt Rudolf Steiner, leeft het verlangen om Christus te vinden. In deze twee voordrachten wordt de weg naar Christus beschreven, zowel als het belang van het gaan van die weg en de hindernissen die op de loer liggen.

(paperback, 73 pagina’s)

Inzicht in het mysterie van Golgotha

Inzicht in het mysterie van Golgotha

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Elf voordrachten waarin Rudolf Steiner ’op zoek ging’ naar de betekenis van het Mysterie van Golgotha voor de ontwikkeling van mens en mensheid en naar de ontwikkeling van het christendom tot in onze tijd. Het Mysterie van Golgotha is van zo’n diepe betekenis dat het tot dusverre slechts gedeeltelijk begrepen kon worden. De moderne mens kan daarin een nieuwe stap zetten en dieper doordringen in dit Mysterie en in de betekenis die het in het leven en samenleven van de mens kan hebben.

Met een nawoord van Bastiaan Baan (gebonden uitgave, 349 pagina’s)

Van Jezus naar Christus

Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin centraal staat hoe de mens Jezus het lichaam voorbereidde waarin het goddelijk Christuswezen zijn intrede kon doen. In voor-Christelijke mysteriën werd vooruitgewezen naar de komst van Christus en in de ervaring van Paulus voor Damascus wordt een bijzonder licht geworpen op de wederkomst van de Christus.

(paperback, 67 pagina’s)

Wegen naar Christus

Wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Hoe het goddelijke Christus-wezen zich verbond met de mens Jezus. Met nadruk op de Opstanding en de vraag naar de wederkomst van de Christus.(Ook) in deze voordrachten toont Rudolf Steiner hoe het geloof kan worden aangevuld door een weten. Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 302 pagina’s)

De genezende kracht van vergeving

De genezende kracht van vergeving

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 15.75

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.

(paperback, 130 pagina’s)

De vier offers van Christus

De vier offers van Christus
En zijn wederkomst in de etherische wereld

Valentin Tomberg » meer van deze auteur »

€ 14.50

In de jaren 30 verbleef Valentin Tomberg enkele jaren in Nederland. Deze uitgave bevat de tekst van een reeks van zeven voordrachten die hij in 1939 in Rotterdam hield en wordt hier voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd. In deze compacte voordrachten vol inhoud behandelt hij de vier offers die het Christuswezen bracht om de ontwikkeling van de mens mogelijk te maken en te behoeden.

(paperback, 111 pagina’s)

Het Manicheïsme

Het Manicheïsme
Als christendom van de toekomst - ABC Wegwijzer 8

Roland van Vliet » meer van deze auteur »

€ 4.75

In de 20e eeuw werden Mani’s geschriften opgedolven uit het woestijnzand. Nu kan de actuele betekenis van zijn leer duidelijk worden en blijkt deze hoofdstroming van het esoterisch christendom een belangrijke boodschap te bevatten voor heden en toekomst.

(brochure, geïllustreerd in kleur, 24 pagina’s, serie ABC Wegwijzers nr.8)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home